A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

It famke mei de hûn

troch: Ytsje Hettinga

It is in toanielstik

tink ik

in film of

in oefening foar as

der rampen komme

 

ik sjoch huzen sûnder

finsters en doarren

sûnder dakken

sûnder muorren selfs

 

gebouwen mei ferlerne

tuorren en brêgen op

it liif yn it wetter

 

auto’s sûnder ruten op

lekke bannen dêr’t doarren

iepenslein yn ’e modder hingje

 

minsken sjoch ik op stoepen en

op strjitten foaroerlizzend of

op ’e rêch langút of

rûngear

 

dan sjoch ik in famke mei

in hûn by in jiske-amer

 

ik sjoch dat it in

echt famke is en in

echte hûn…