A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Yn swier waar

troch: Carla van der Zwaag

Beselskippe troch skeane streken slachrein

boazet hjerst oan ta winter

troch neakene beamkrunen daveret treinlûd

it bluisterich waar jout ûnrêst yn ‘t liif

de tinzen tsjuster as de swarte kat op buorman’s hiem

juster skynde de sinne

in sân foar Frânsk

mem hie swietekau by de tee

jûns waard alles oars

hy kaam oan ‘e doar

oan syn eagen seach ik: it doocht net

sette him net del neist my op it sprate bêd

makke de ferkearing út

gjin útlis kaam der oer ea yn oerjefte tute lippen

liet my ûntheistere efter

de warleas wurdende wrâld fan fertriet

swabbere triennen oer myn wangen

ta stiif beferzen rillen

yn myn hert is de winter begûn.