A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Yn myn uppie

troch: Wiebe Kaspers

Elske giet mei Peter

Sanne mei Jamal

Femke stiet nei skoaltiid

mei Harry yn ‘e hal

 

Bo fytst fuort mei Achmed

Renée mei Lidewij

ik hâld harr’ tsjin de wyn yn

yn myn uppie amper by

 

mar jûns as ik op bed lis

en gau myn eagen slút

dan dream ik blonde hieren

fan klean en langsum út

 

we lizze op ús skûlplak

dêr by de fyfde beam

se byt my sêft yn’t ear en

flúster’t sacht: is dit in dream?

 

dan ropt en raast de wekker

wint de nacht net fan de moarn

is de magy ferbrutsen

mar kin ik de dei wer oan

 

Elske giet mei Peter

net mear troch ien doar

Femke skriemt nei skoaltiid

Harry hat in oar

 

Bo triuwt Achmed’s fyts om

hy sjocht skuldich nei de grûn

ik stap fluitsjend op ‘e trapers

haw no al sin oan jûn

 

want aanst as ik op bêd lis

en gau myn eagen slút

dream ik wylst oaren skrieme

fan Anna, Nynke, Janna, Ilse, Lize, Linda, Lotte, Laura, Froukje, Femke, Maeike, Maud en Fardau harren tút