A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

wintersnipperdei

troch: Elske Kampen

der waait in winterwyn
om myn bêd
grypt my yn gips
en stive lekkens

in skerpe skjirre
knipt myn kontoeren
út kreakjend iis
stekt yn myn tekkens

oan ‘e loft wetterwolken
en in kloft grize guozzen
mei beferzen bekken
beskite myn holle

yn it hok stiet myn fyts
krebintich te klûmjen
ik wol net nei skoalle
te kâld is de wrâld

lit my hjoed mar lekker
dreame en driuwe
yn mesyk en ferhalen
waarm en bewuolle

aanst yn ‘e soos in
pilske skoare en dêr
heavy death metal
oeral om myn holle