A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Wierheid as in ko

troch: Arjan Hut

der wie ris in Doede

dy’t swart op wyt sei

‘wie ‘k mar in ko

dan tocht ik net sa djip nei’

 

no, dêr ha ik oars

wol wat fragen by:

 

hat in bolle

net al te folle

oan de holle?

 

is in keal

yn wêzen

as wêzen

mar heal?

 

is ‘ko’

koart foar

‘koartsichtich’?

 

wês foarsichtich!

 

wat witte wij

fan it sielelibben

fan kij?

 

spant net de siel

fan de ko

oer de hiele molkewei?

 

dat hillige bist

wjerkôgjend op wysheid?

 

Dus Doede, mei alle respekt;

sis do mar even neat

want wa’t de ko ûnderskat

dy hat it altyd ferkeard …