A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Wat moat ik wurde…

troch: Jelle Bangma

Elkenien dy moat wat ‘wurde’,
mar ik wit it werklik net.
En ik moat no wier hast kieze,
want oars is ’t foar my te let.

Mem seit: do kinst alles wurde:
dokter, dûmny, direkteur…
Do hast wier genôch talinten:
sjoernalist, frachtweinsjauffeur.

Alles, alles kinsto wurde,
want it libben noeget dy,
noeget dy mei iepen earmen:
nim de stap en fiel dy frij.

Mem dy sweeft mar lekker fierder,
mar ik sit der dochs mar mei:
ik moat de diploma’s helje
leare, leare elke dei.

Sjoernalist kin ik net wurde:
d’s en t’s skriuw ik noait goed,
ik kin ek gjin dokter wurde,
want ik bin sa bang foar bloed.

Heit seit: moatst fertrouwen hâlde
’t libben is in moaie reis.
Wurd dysels, dat is it bêste,
dan fynst freonen ûnderweis.

net earder publisearre