A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

útsjoch

troch: ytsje hettinga

knoppen yn beammen
laitsje har temjitte
in ein fljocht op
titelroazen bloeie goudgiel
tulpen yn oranjeread
sjonge fan it iere foarjier
ûnder it reiden himeldak
snobbet in fûgel fan syn
lêste winteriten
de tiidwizer fertelt
fan de maitiidsinne
op kommendewei
de hannen yn ‘e skurte
it hier glânzjend yn it nije ljocht
dreamt de frou fan simmerwaarmte
gjin fâlden oer it wetter oant
de wyn opstekt en har meinimt
nei it lân dêr’t har leafste wachtet
net earder publisearre