A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Us heit

troch: Ytsje Scherjon

Ik haw in hiele leave heit hear,
echt de leafste dy’t der is.
Mar as hy wat foar my makket,
giet der faak fan alles mis.

By it meitsjen fan myn widske,
tocht ús heit dat slagget bêst.
Mar it widske wie net stevich,
‘k lei der nachts geregeld neist.

Dêrnei kaam it hobbelhynder,
’t like wol in boupakket.
Samar sakke ik der troch en
koe it ding by’t jiskefet.

Foar myn bear soe ‘k taartsjes bakke,
op it strân fan ’t Amelân.
Doe’t ús heit in kampfjoer makke,
fleach myn bearke yn ‘e brân.

Yn ús tún stie ek yn glydbaan,
dy wie makke fan hout.
Mar ik haw der nea fanôf doard,
want ús heit hie em boud.

As ik grut bin wol ‘k ek bern ha,
heit fynt dat in goed idee.
Mar kadootsjes moat er keapje,
want tsjin knutsels sis ik nee!