A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Us Blessy

troch: Remco Kuiper

Ik ha sa’n wille mei ús hûntsje Blessy hân
seach him gean efter in hazze yn it lân
of hoe’t er bytiden mei in bêste giselgong
blaffend in fytser oan ‘e bange bokse hong

En op in dei hiene wy sa’n rare fyt
hy haffele om op pake’s keunstgebyt
letter stie er al wer mei syn wiete noas
yn it kâlde wetter fol mei einekroas

Ik ha sa’n wille mei ús wylde Blessy hân
tegearre op stap yn in sniewyt winterlân
sa’t er blier en longerjend foar my stie
fernamen wy it net dat der ek in auto wie

Hymjend gie er efter myn sniebal oan
ik rôp syn namme benaud fan toan
beferzen stie ik mei learzens fol lead
koart wie de klap en snie waard read

Stilswijend streake ik syn sachte hier
noch noait sa tichtby en tagelyk al fier
Ik ha sa’n wille mei ús leave Blessy hân
ûnder myn eagen is er triljend stoarn

net earder publisearre