A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

(titelleas fers)

troch: Berber van der Geest

slút de gerdinen
en slút de wrâld út
fan haat en wrok
oeren en klok
gerop en geraas
in tsjokke waas fan wurden

lege lege wurden
dan
bouwe wy ús in hûs fan leafde
yn fjoerreade tekens dy’t skreauwe
en in elk yn ‘e flecht
set twa trije stappen tebek
en bliuwt stilstean

slút de gerdinen
en slút de wrâld út
fan haat en wrok
oeren en klok
gerop en geraas
in tsjokke waas fan wurden
lege lege wurden

dan
tekenje wy ús grêft fan leafde
yn klearhelder wetter dat streamt
en in elk yn ‘e flecht
set twa trije stappen tebek
en bliuwt stilstean

(Út: Der binne fan dy dingen)