A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Syn namme foarby

troch: ytsje hettinga

Yn ‘e bus ûnderweis nei skoalle
ride wy alle dagen by
it lytse brune krúske del

 

it stiet yn ‘e berm fan
de autowei by it krúspunt mei
in dyk fan doarp nei doarp

 

seach er net út by ’t oerstekken of
harke er nei syn mobyl
hie de sjauffeur dronken
of lêst fan de ûndergeande sinne?

 

ik wit it net
ik wit neat fan him

al sa lang fertelt it krús fan
syn namme yn ‘e simmersinne

 

by ’t winter stiet it draachhout yn
wyt beripe gers yn de maitiid wrotte
hynsteblommen út ‘e grûn

 

alle jierren bloeie der yn ‘e hjerst
reade roazen.

 

net earder publisearre