klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Syn namme foarby

troch: ytsje hettinga

Yn ‘e bus ûnderweis nei skoalle
ride wy alle dagen by
it lytse brune krúske del
it stiet yn ‘e berm fan
de autowei by it krúspunt mei
in dyk fan doarp nei doarp

seach er net út by ‘t oerstekken of
harke er nei syn mobyl
hie de sjauffeur dronken
of lêst fan de ûndergeande sinne?
ik wit it net
ik wit neat fan him

al sa lang fertelt it krús fan
syn namme yn ‘e simmersinne
by ‘t winter stiet it draachhout yn
wyt beripe gers yn de maitiid wrotte
hynsteblommen út ‘e grûn
alle jierren bloeie der yn ‘e hjerst
reade roazen.

net earder publisearre