A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Swart op wyt

troch: Wiebe Kaspers

op slach wie ik wei

fan dyn fluwielen kaft

flamjend read

dêr op de heechste plank

yn ‘e midden

rymden ús titels

romantysk

kaft tsjin kaft

 

wy lienden ús letters

wy setten ús sinnen

wy joegen ús wurden

se stienen swart op wyt

 

ús ferhaal, dielen en dielen

sûnder komma’s, sûnder fraachtekens

poëzij

mei gjin pinne te beskriuwen

allinne wy ferstienen ús taal

 

wy lienden ús letters

wy setten ús sinnen

wy joegen ús wurden

en it stie swart op wyt

 

mar dyn styl bliek fiksje

net mear as in mearke