A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Superhero

troch: Ciska Noordmans

Op it plein ha wy ’t altyd oer
de superhero’s fan DC
Mei myn freonen doch ik stoer
imitearje ’k Superman en Thor
Mar eins ruilje ik se mei faasje
samar yn foar wer in oar.

 

Nim no Lex Luthor of Red Skull
Venom of Harley Quinn.
Eins ha ik fan tiid dan gjin benul
en dream ik fanút ’e luie stoel
Ik fjochtsje, sjit en win
ruilje SO’s foar oarlochsdoel.

 

Dat is ús mem dan min nei ’t sin
dy wol my oan it learen ha
Oft my dat wat boeie kin
dy saaie feiten lang ferlyn
Moatst tinke! No nee, grazia!
Jou my mar Marvel Academia.

 

Uteinlik gean ik dochs mar los
mei de siden út myn boek
en ferlies ik my mei reade blos
yn Robin Hood syn striid
galoppearret hy as coole dude
as superheld troch myn tiid!