A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Superfood

troch: Jorn van der Schaar

Us mem hat de smaak wer ris te pakken
Bytiden is sy wier net goed
Sy stiet de hiele dei te bakken
Want wy bin’ oan de superfood

 

Pakjes en pûdsjes binne ferline tiid
Alles moat dus bio, fresh en raw
Mar it iten dat ús mem no siedt
Dêr bliuw ik it leafst fan ôf

 

Kikkereartepasta en koekjes fan spelt
Ik fyn it eins in grutte griis
It is foar my de smaak dy’t telt
It hoecht om my net sa healwiis

 

Har resepten fynt sy fia de media
Praat oer Sonja, Rens en Jeanet
Lêsten frege ik har: quino-wa?
Mar dy grap snapte sy net

 

Heit stipet ús mem, dat is wis
Mar ik fyn it wol hiel apart
Dat sûnt ús iten ‘super’ is
Hy jûns hieltyd wurkje moat

 

Ik mis de bôle, sels de spruten
Eartiids wie it goed foar inoar
Fuort mei dy siedden, pitten, nuten
Want ik bid der net mear foar

 

net earder publisearre