A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Sûnder flechten fierder farre

troch: ytsje hettinga

Wy wiene yn in see fan blommen
beppes âld tafelkleed wie it flot
it hiem de blommesee
do wiest de kapitein
en ik de stjoerman

Sussy wie de matroas
se koe noch net goed rinne
se foel hieltyd
in dronken matroaske wie se
har hierstrik huppele yn ‘e wyn
it kleed wie fol skatterlûdsjes

Wy makken kettings fan koweblomkes
blommekettings foar om ‘e hals
de earms de ankels
kettings fan dy nei my

De tiid hat ús oer de râne slein
de flechten yn ‘e doaze lein as
skeinde blommen brutsen kettings
kom litte wy it weagjend kleed befarre
en kettings fan oantinkens meitsje
ear ’t de see it hiem berint