A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Stadich

troch: Jan Woudstra

De wyn bealget

Yn de beammen

Sweltsjes tûtsje

It wetter

De sinne riist

Moanne en stjerren

ferblikke

Stadich, ien foar ien

Alles is stil

In fûgellûd

Brekt de stilte

In sefte huvering

Lûkt oer

It wetter

Klear foar

In nije dei