A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

spegellânskip fan 2018

troch: Ytsje Hettinga

der brûzet in fûns troch it lân

flinterspinnen spanne gouden tiden

oer iepenloftspullen en terpebylden

yn bûter swimme fisken grinzen oer

 

meidwaan wol ik tusken

dûnsjende kij op wolken

 

boartsjend klauterje ik yn

beammen dy’t yn ‘e loft hingje en

it folksliet sjonge

 

tsjerketuorren rikke my de hân

swellen tippe de hoanne oan

tútsje ûlen út ‘e nacht

 

foar‘t de moanne komt

roppe fleanende kikkerts

om kultuer yn kastielen

 

it doarp rint út

it reint minsken

yn eigen taal

 

yn huzen fol ferhalen sil ik

oer read wetter nei de sinne sile

mysels wekker spegelje yn

stedske fonteinen