A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Skuorrekoar

troch: ytsje hettinga

hark
hearst dat
hearst dy lûdsjes
sjoch
sjochst dat
sjochst dy kopkes
moatst net ferwege
moatst hiel stil wêze
moatst hiel goed sjen

ja
sa
krekt
sjochst se wol dy kopkes
hearst se wol dy lûdsjes
seis binne it
seis bekjes
oranje giel

seis holtsjes yn seis boltsjes
tsjin it reid op it bynt
seis kieltsjes dy’t roppe
yn in kuorke fan klaai
fundemint
boppe hollen
muzyk foar earen
skilderstik foar eagen
sjoch….hark….sssttt…
programma takom maaitiid
selde plak selde tiid