A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Rommelmerke

troch: Jurjen van der Meer

Jippy, ’t is hjoed rommelmerke,
altyd wer in leuke dei.
Oan ‘e dyk âld guod ferkeapje,
en de hiele buert docht mei.

Yn in doaze op ‘e fliering
stiet it spul al moannen klear.
Boartersguod, in âlde printer,
boeken en noch folle mear.

Buorfrou hat in kream mei kofje.
‘Lekker stikje cake derby?’
Mar de measten ha de handel
op in kleedsje, krekt as my.

Moarns betiid earst wat fertsjinje,
en dan sels de merke oer.
Tûzen dingen om te keapjen.
Kar genôch en net te djoer.

’t Jild dat raant my út ‘e bûse.
‘k Kies in walkman en in pet,
redens en in teeservyske.
Wat ‘k der mei moat, wit ik net.

Eins kin ik der neat fan brûke,
finansjeel in lytse strop.
’t Measte guod kin sa nei boppen…
Mar de pet, dy hâld ik op.