A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Pyro-Jantsje

troch: Jantine Wiersma

Jantsje mei graach fjurkestoke
en sy docht dat dan ek faak!
Nimt wat tûkjes en wat houtsjes,
fjoer derby: it baarnt omraak!

As lyts famke lytse brantsjes,
oaljelampke, kearske, klear.
Mar dat wie fansels foar eefkes.
Se woe grutter, se woe mear!

Nei it kearske kaam de fjoerkoer
en fansels de iepen hurd.
Doe it skuorke fan de buorman:
dizze fik wie aardich grut!

Nei in tsjerke en in wenwyk
kaam de bosk by Bakkefean.
Dêr hat se in jier foar sitten:
dat wie har fertsjinne lean!

No is Jantsje in âld wyfke.
Giet noch wolris yn ‘e fout.
Begjint wer op ‘e nij te fikjen!
Is allinne net fertroud.

Yn ’t tehûs foar fjurkestokers
fielt se har no goed te plak.
Helpt de kok by it flambearen.
Sa komt sy oan har gerak.