A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Offalle

troch: Yttje Cnossen

Us mem hat wer wat by de ein
sy hat it lêsten tsjin ús sein
de spikerbroek sit har te stiif
in fetrôle plakt har op it liif

 

Sy sil op spinning en dieet
en yn ‘e keuken giet it need
gjin sûker mear en ek gjin fet
kaloryearm is no de wet

 

Wy krije dus gjin pasta mear
mar brokkoly en skânzenear
De mayo bliuwt ek yn ‘e kast
oant mem har spikerbroek wer past

 

Ferballe is de nútsjesmoar
de sjerp stiet stil efter de doar
ús bôle wurdt besmard mei spread
mei tritich prosint minder fet

 

Kola en chips binne foarby
gjin snobbersguod foar dy en my
mar op ‘e tafel komt yn stee
in ryswafel mei finkeltee

 

Us mem dreamt fan in simmer strân
yn ‘e bikiny op it sân
mar dat slankheidsideaal
wurdt ús suver hast fataal

 

Sok iten kinnen wy net oer
wy wurde roppich fan sok foer
dus stekke wy op freedtemoarn
wol gauris by McDonalds oan

 

net earder publisearre