A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Oeral sjipsop op

troch: Ilse Vos

Op ’e klink
Op ’e klok
Op ’e kop
Wrâld ûndersteboppe
Stean hjir yn ’e gloppe
Neat út te jaan
Brexit sipelet troch
De tiid hâldt gjin skoft
Mar gjin noed
Want oeral kin sjipsop op!


Oeral kin sjipsop op!
Wat hurder skrobje
Wêr silst it bedobje
Fierder fuort stopje
Dop derop
Tinzenstop
En smar der wat sjipsop op
Want
Oeral kin sjipsop op!


Op ’e holle
Op ’e bôle
Yn ’t hier
Ytst it no op?
Ja!
Want oeral komt sjipsop op!


Op ’e bannen
Op ’e hannen
Op ’e foet
Sprekst dy wat nuver út?
Ha gjin noed!
Mûle iepen en tonge derút
Wy losse it op!
Want oeral kin sjipsop op.