FERSTIVAL

FeRstival is de grutste foardrachtswedstriid fan ús provinsje. Alle jierren dogge der in hiel soad learlingen út it fuortset ûnderwiis mei oan FeRstival. Sûnt 1993 fersoarget it Sintrum Frysk & Meartaligens fan Cedin de organisaasje fan it Ferstival. De dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis krije daalk nei de simmerfakânsje alle ynformaasje oer de foardrachtswedstriid. Sy krije dan ek it boekje Fersefariaasje, dêr’t de nije gedichten yn stean dy’t spesjaal foar it FeRstival skreaun binne. De kontakten mei de skoalle rinne fanút Cedin direkt fia de leararen Frysk. Sy binne de ambassadeurs fan it Ferstival.

Organisatoaren bij Cedin binne Tjitske van Akker en Marrit de Schiffart (ferstival@cedin.nl).