Organisaasje fan it Ferstival


Sintrum meartaligens is in ôfdieling fan Cedin ûnderwiisbegelieding. Sûnt 1993 fersoarget dy ôfdieling de organisaasje fan it Ferstival. De skoallen fan it fuortset ûnderwiis wurde daalk nei de simmerfakânsje fersocht om de foardraachwedstryd op har skoalle te organisearjen. Sy krije dan ek it boekje Fersefariaasje, dêr’t de nije gedichten yn stean dy’t spesjaal foar it FeRstival skreaun binne. De kontakten mei de skoalle rinne fanút Cedin direkt fia de leararen Frysk. Sy binne de ambassadeurs fan it Ferstival.

Organisator bij Cedin is Jelle Bangma (j.bangma@cedin.nl).