A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Oarloch is: foar alles bang

troch: Margryt Poortstra

Oarloch is: foar alles bang,
noait net witte foar hoelang
de soldaten yn ‘e strijitte
fjochtsje en op alles sjitte.
’t Kin net skele yn hokker taal,
oarloch is in wreed ferhaal.

 

Oarloch dy’t de wrâld ferskuort,
is foar ús in hiel ein fuort.
oare lannen ha dat lijen,
’t hat dochs neat mei ús te krijen?
Wy ha ommers yn dit lân
sels net oars as frede hân.

 

Is dy frede hjir oprjocht?
Binne wy net yn gefjocht
as wy skelle, slaan en skoppe
en gemiene nammen roppe,
sizze: do dochst net mear mei?
Dat wurdt oarloch op in dei.

 

Frede moatt’ wy altyd dwaan,
oaren plak en romte jaan,
rekken hâlde mei ferskillen,
elk belûke yn ús wille,
diele mei wa’t minder hat.
dan komt frede neat tekoart.

 

út: Tusken rein en sinne, 2008