A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

No hoi

troch: Wiebe Kaspers

dus jong do woedest prate

no net sa stil, kom, fertel

nee ik haw hielendal neat yn ‘e gaten

nou nou nou, ien grutte hel

 

lit my net laitsje

do bist by my weigien

en no moat ik my soargen meitsje

witst, al dy tiid dat wy tegearre wienen

 

ach lit ek mar, ik gean

no omdatst my hartstikke sear dien hast

en de deis dêrnei sjoch ik dy mei in oar stean

ik begrutsjen mei dy, ach barst

 

mar hee, hee, ik bin wol mei dy oan, fanke

nee, net omdatst no dumpt bist

nee, net omdatst hjir stiest te janken

mar omdatsto letter sjen silst

 

dat ik wol wit wat wiere leafde is

 

no hoi