A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Myn skoaldream

troch: Ytsje Hettinga

Sorry, mar ik bin net goed yn

wiskunde en ek myn talen

helje lang net it heechste nivo,

fan lege sifers krij ik de balen.

 

 

Ik soe’t graach wolle, al dy 8ten

o sa cool laket my in njoggen ta,

tink ik ris oan in tsien dan stuitet

daliks alles op: sa kin ’t wol ta!

 

 

It leit net oan de learaar

of oan de dekaan,

net oan de skoalle,

net oan mefrou Wessels,

ek net oan menear de Haan.

 

 

It sit yn mysels,

ik wit dat wis

omdat myn holle

ien grutte kreative bobbel is.

 

 

Tekenje en ferhalen skriuwe

wolst it net leauwe mar as ik

dêr oan tink dan fljocht de tiid,

wurd ik alderferskuorrende bliid.

 

 

Toaniel en muzyk,

dûnsje of in skilderstik

dy jouwe my in kik,

dat is myn wiere ik.

 

 

Do silst hurder wurkje moatte,

sizze heit en mem en de dosinten,

troch fûl te learen fertsjinnest

skielk de measte sinten.

 

 

No se kinne my wat

mei dat jild foar letter,

hjir in gedicht foardrage

fielt foar my de helte better.