A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Myn rêchsek

troch: Neeltje Terpstra – De Jong

Ik doch myn rêchsek fol mei skoalleboeken

se binne swier fan wurden 

en fertelle oer de wrâld.

De kennis dy’t ik noch net ha

in witten en begripen.

 

 

Ferhalen oer sinne en de ierde

oer minsken fan fier en hein,

in oare taal, gebrûken.

Oer leauwen, tinken, wittenskip

mei bylden út it ferline 

 

 

Yn myn rêchsek sit ek in boek

sa swier as lead

ferhaal fan djip fertriet.

Dieden dien út macht

ûnbegryplik en sûnder ein.

 

 

Dat boek is fan eartiids

in boek fan skiednis doe

mar ek no klinke de wurden.

Se gean oer minsken fierder fuort

en tichterby.

 

 

Foar har gjin rjocht fan libben

gjin plak foar bern 

gjin frijheid om te wêzen.

Tsjuster en ûndraachlik

bedriigjend foar it bestean.

 

 

Ik pak myn rêchsek op

en nim se mei nei skoalle ta

dy boeken.

Eangst en ûnmacht

bin hast net te rissen.

 

 

De swierte fan de wurden drukt;

dy kennis en dat witten

moatte dochs begripe litte.

Dat takomst allinne oars

mar mooglik is.