FeRstival 2021, de 78e edysje

Yes! Wat moai! Do wolst meidwaan oan FeRstival, de grutste foardrachtskriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst meidochst, of miskien hast al faker meidien. Op dizze side fynst de wichtichste ynformaasje foar dielnimmers.

  1. Wolsto dy opjaan? Dan kin oant uterlik freed 15 oktober 2021, it leafst fia dyn dosint. Der dogge miskien mear learlingen mei en dan kin de dosint jim allegear yn ien kear opjaan. Slagget dat net, dan meist de organisaasje streekrjocht maile: ferstival@cedin.nl
  2. Der binne fjouwer groepen yn de heale finale. Starters A (klasse 1 fmbû), Starters B (klasse 1 hafû/twû/gymn), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en heger).
  3. Elke dielnimmer kiest in fers út syn eigen kategory út Fersefariaasje, it FeRstival-boekje fan 2021 datst hjirûnder fine kinst. Let op: kinst dus foar de foarrondes net in fers kieze dy’t hjir op ‘e webside stiet! Dat binne de frij te kiezen fersen foar de finale.
  4. Wolle jim mear FeRstival-boekjes op skoalle hawwe? Stjoer dan in mailtsje nei g.hoekstra@cedin.nl mei it oantal boekjes en it adres fan jim skoalle.
  5. Tips om goed foar te dragen stean ek yn Fersefariaasje. Nim it goed troch! Besjoch ek de foardrachtklips fan de winners fan ferline jier ûnder it kopke ‘KLIPS’ op dizze webside.

Heale finales
De heale finales wurde hâlden op twa data en trije plakken
– op freedtemiddei 5 novimber yn De Stolp yn Snits
– op freedtemiddei 5 novimber yn De Lawei yn Drachten
– op freedtemiddei 12 novimber by Tryater yn Ljouwert

Oanfang alle kearen om 13.30 oere.

Finale
De finale sil hâlden wurde
– op sneon 11 desimber 2021 yn De Harmonie yn Ljouwert. Oanfang 13.30.

Lês foar mear ynformaasje Fersefariaasje troch hjir te drukken.