FeRstival 2018, de 76e edysje

Yes! Wat moai! Do bist op syk nei ynformaasje oer FeRstival 2018. Wolkom op ‘e webside fan FeRstival! Dit jier fiere wy de 76e edysje fan de grutste foardrachtkriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst mei dochst, of miskien hast al faker meidien. Dochs is it miskien handich om de wichtichste ynformaasje noch efkes troch te nimmen.

  1. Wolsto dy opjaan? Dan it leafst fia dyn dosint. Der dogge miskien mear learlingen mei en dan kin de dosint jim allegear yn ien kear opjaan. Slagget dat beslist net, dan meist de organisaasje rjochtstreeks maile: j.bangma@cedin.nl
  2. Der binne fjouwer groepen yn de heale finale. Starters A (klasse 1 fmbû), Starters B (klasse 1 hafû/twû/gymn), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en heger).
  3. Elke dielnimmer kiest in fers út syn eigen kategory út it FeRstival boekje 2018, de 76e edysje. Dat is it PDF dat hjirûnder te finen is. Let op: dus net út de fersen dy’t hjir op ‘e webside stean! Dat binne de frij te kiezen fersen foar de finale.
  4. Wolle jim mear FeRstivalboekjes op skoalle hawwe? Stjoer dan in mailtsje nei g.hoekstra@cedin.nl mei it oantal boekjes en it adres fan jim skoalle.
  5. Tips om goed foar te dragen stean yn it PDF, op side 8. Nim it goed troch! En sjoch de foardrachtklips fan de winners ûnder it kopke ‘KLIPS’

Heale Finales
De heale finales wurde hâlden op twa data en trije plakken
– op freedtemiddei 9 novimber yn De Lawei yn Drachten, Laweiplein 1, tel. 0512 335 000
– op freedtemiddei 9 novimber yn Bowling/Partycentrum De Stolp yn Snits, Smidsstrjitte 6, tel. 0515 424 044
– op freedtemiddei 16 novimber yn Schaaf City Theater, Breedstraat 48, yn Ljouwert, tel. 058 215 8003

Oanfang alle kearen om 13.30 oere.

Finale
De finale sil hâlden wurde
– op sneon 15 desimber 2018 yn Het Posthuis op It Hearrenfean. Oanfang 13.30

Sjoch foar mear ynformaasje yn de PDF troch hjir te drukken.