FeRstival 2019, de 77e edysje

Yes! Wat moai! Do wolst meidwaan oan FeRstival, de grutste foardrachtskriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst meidochst, of miskien hast al faker meidien. Op dizze side fynst de wichtichste ynformaasje foar dielnimmers.

  1. Wolsto dy opjaan? Dan it leafst fia dyn dosint. Der dogge miskien mear learlingen mei en dan kin de dosint jim allegear yn ien kear opjaan. Slagget dat net, dan meist de organisaasje streekrjocht maile: j.bangma@cedin.nl
  2. Der binne fjouwer groepen yn de heale finale. Starters A (klasse 1 fmbû), Starters B (klasse 1 hafû/twû/gymn), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en heger).
  3. Elke dielnimmer kiest in fers út syn eigen kategory út FeRsefariaasje, it FeRstival boekje fan 2019. Dat boekje is ek yn dizze PDF te finen. Let op: kinst dus foar de foarrondes net in fers kieze dy’t hjir op ‘e webside stiet! Dat binne de frij te kiezen fersen foar de finale.
  4. Wolle jim mear FeRstivalboekjes op skoalle hawwe? Stjoer dan in mailtsje nei g.hoekstra@cedin.nl mei it oantal boekjes en it adres fan jim skoalle.
  5. Tips om goed foar te dragen stean ek yn de PDF, op side 8. Nim it goed troch! Besjoch ek de foardrachtklips fan de winners ûnder it kopke ‘KLIPS’.

Heale finales
De heale finales wurde hâlden op twa data en trije plakken
– op freedtemiddei 8 novimber yn Bowling/Partycentrum De Stolp yn Snits
– op freedtemiddei 15 novimber yn De Lawei yn Drachten
– op freedtemiddei 15 novimber yn De Harmonie yn Ljouwert

Oanfang alle kearen om 13.30 oere.

Finale
De finale sil hâlden wurde
– op sneon 14 desimber 2019 yn Het Posthuis op It Hearrenfean. Oanfang 13.30.

Sjoch foar mear ynformaasje yn de PDF troch hjir te drukken.