FeRstival 2023, de 80e edysje!

Yes! Wat moai! Do wolst meidwaan oan FeRstival, de grutste foardrachtskriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst meidochst, of miskien hast al faker meidien. Op dizze side fynst de wichtichste ynformaasje foar dielnimmers.

  1. Wolsto dy opjaan? Dan kin oant uterlik 13 oktober 2023, it leafst fia dyn dosint. Der dogge miskien mear learlingen mei en dan kin de dosint jim allegear yn ien kear opjaan. Slagget dat net, dan meist de organisaasje streekrjocht maile: ferstival@cedin.nl
  2. Der binne fjouwer groepen yn de heale finale. Starters A (klasse 1 fmbû), Starters B (klasse 1 hafû/twû/gymn), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en heger).
  3. Elke dielnimmer kiest in fers út syn eigen kategory út Fersefariaasje, it FeRstival-boekje datst hjirûnder fine kinst. Let op: kinst dus foar de foarrondes net in fers kieze dy’t hjir op ‘e webside stiet! Dat binne de frij te kiezen fersen foar de finale.
  4. Wolle jim mear FeRstival-boekjes op skoalle hawwe? Stjoer dan in mailtsje nei g.hoekstra@cedin.nl mei it oantal boekjes en it adres fan jim skoalle.
  5. Tips om goed foar te dragen stean ek yn Fersefariaasje. Nim it goed troch! Yn Searje 36, de metoade foar it fak Frysk, stiet ek it projekt ‘FeRstival – Frysk foardrage’ mei allerhande tips. Besjoch ek de foardrachtklips fan de winners fan ferline jier ûnder it kopke ‘KLIPS’ op dizze webside.

 

Heale finales
De heale finales wurde hâlden op trije data en trije plakken:
– op freedtemiddei 3 novimber yn De Stolp yn Snits
– op freedtemiddei 10 novimber yn Iduna yn Drachten
– op moandeitemiddei 13 novimber yn de Stadskas fan Explore the North yn Ljouwert

 

Oanfang alle kearen om 13.30 oere en publyk is fan herte wolkom!


Finale

Sneon 9 desimber 2023 yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean. Oanfang 13.30 oere.

Nim dyn dosint, famylje en/of freonen mei!


Lês foar mear ynformaasje:
FeRsefariaasje 2023