A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Mei mem alline

troch: Ytsje Hettinga

heit

ik wol

mei dyte fiskjen

moatst myn nije fuotbal sjen

 

 

heit

do moatst

mei my healwiizje

en my leare

hoe’t ik myn

fytsbân plakke kin

 

 

heit

wolst mei my

nei de merke

en de fjouwerjûnetocht

meirinne

 

 

heit

‘k soe fan dy

swetse poche en beare wolle

tsjinoer myn maten

harren heiten

kinne ek safolle

 

 

moarn heit…

moarn wol ik it keatsen winne

asto dan lâns

de kant stean koest

soesto my dan noch kenne

 

 

heit

hat heit wol yn ‘e gaten

dat ik no al tolve bin, heit

 

 

wit heit wol

dat achter ús hûs

hiele moaie paadsjes rinne

soe heit

net in kearke komme kinne

 

 

allinne mei mem

bin ik sa allinne