A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Made yn Bangladesj

troch: Ytsje Hettinga

Under golfplatedakken
yn stoffige romten
rattelje naaimasinen
krom de rêch
drûch de mûle
mei seare fingers
faget sy it swit
fan har jong gesicht
mei âldske eagen
de priis betelle troch
har lange dagen
sûnder deiljocht
rinsto yn dyn jurkje
foar hast neat
op simmerske dagen
ûnder in skjinblauwe loft
mei in fleske wetter
troch kideljend sân.