A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Luddevedu

troch: Ypie Haitsma-Bakker

Se sizze, se sizze

o, se sizze safolle

de wurden klinke

sa leech yn myn holle.

 

Se sizze, moatst

de tiid der foar nimme

stoarte in bak

klisjees oer my hinne:

 

Dat sinne net bestean kin

sûnder it skaad

dat der ea wol wer ien

komme sil op myn paad.

 

Dat ‘k foaral net hingjen

bliuwe moat yn fertriet

as de iene doar slút

in oaren wer iepengiet.

 

Se sizze, se sizze

se sizze sa’n soad

dat as ik sa trochgean

ik myn libben ferkloat.

 

Dat tiid wier de rûchste

rânen wol skuorret

mar nimmen kin sizze

hoelang ’t soks duorret.

 

Se sizze, se sizze

o, se sizze safolle

de wurden klinke

sa leech yn myn holle.