A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Libellen

troch: Bennie Huisman

neisimmerske ljochtspegelingen
libellen kruse myn paad
kleurich as yn sudliker streken

op ‘e rûge tafel ûnder eachweid
jout de luchtige siel har del
boade fan lichtens en boartlikheid
readkleurich it lange liif
ik trochsjoch har reachfine wjukken

as in mear talintearre sielesuster
fan aventuerlike loftfytsers
makket se koarte flechten om in beam
safolle frijmakke sielen
doarmje om, wekker makke troch ús ferbylding
oerlibbe troch harren dream

om lichtens te finen
sil alle ballast oer board
om fleane te kinnen
sil losmeitsje ûnûntkomber
frij fan driuw en doel
frij fan jacht en bút
sweevje op ‘e genede fan
tafallige termyk
wyn fan lok
lok fan leafde
leafdewyn

Út: Hûs oan see