A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Lege holle

troch: ytsje hettinga

Ik wol mysels in lege holle meitsje
gjin soargen oer it hûswurk ha
net langer fan de wize reitsje
fan as ik net slagje, it kin mar sa
Ik wol mysels in lege holle meitsje
net tinke oer de rûzjes fan ús mem en heit
net foar de iene noch foar de oare pleitsje
wat ús heit oer ús mem en ús mem oer ús heit ek seit
Ik wol mysels in lege holle meitsje
gjin prakkesaasjes langer oer it sjoernaal
net wer tinke oer wat oare bern trochmeitsje
wekker lizze fan drôve eagen mei in ferhaal
Ik móát wat betinke! Och wie ‘k mar in geitsje
dan soe ‘k net langer fan de wize reitsje
Miskyn moat ik mysels nóch in holle meitsje
ien om mei te gûlen en ien om mei te laitsjen
(Net earder publisearre)