A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Leech

troch: Margryt Poortstra

It is hjir stil
ik moat de lûden sels betinke
de roffel fan har fuotten op de trep
har stim dy’t foar har út draaft
en boppe is
foardat har wurden komme
of nee
de rêst:
it spatten fan it wetter
dat oer de râne slacht
as se te boartsjen sit yn it bad
dat it in boat wie
dy’t fierste fier de see op dreau
it is sa stil
yn dizze hege keamer
dêr’t alles fan har sprekt
as ik it finster iepenset
en yn har útsjoch stoarje
leit dêr it eilân yn de see
hoe lang is it lyn
dat se dêr oanspield is
út: Leave deade, 2002