A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Leafdesblommen

troch: ytsje hettinga

Yn winters fol waarmte
groeiden se op as buertbern
heit en mem tegearre sniebalje
en reedride op it sletsje achter

 

 

jong liet de maitiid
harren herten bloeie
it reinde blossem om
frucht te dragen

 

 

rynsk en royaal kaam
de simmer mei sinne
oer see en oer greide
lake de takomst beide

 

 

grut en folwoeksen sloech
de hjerst harren tinzen útinoar
it plantsjen fan leafdesbollen
ha se net langer dien.