A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Kontakt

troch: Meintsje Brouwer

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju
boartet it bern
helpleas rôlet de bal fan syn foet
wylst op ‘e dyk
lilk in autodoar tichtslacht
in weismiten krante
beweecht doelleas yn ‘e goate
stikken lêzen
It bern boartet, mar laket net
en it sket yn ús tún is te heech
om achteleas
wurden oerhinne te laitsjen
Yn syn holle hear ik
lûde stimmen gûlen
fiel it ferlet nei waarme tee
in sêfte aai oer it hier
Ik sykje nei in lyts begjin as
samar ynienen de bal
stuitsjend foar my delfalt
ik traapje ‘m werom
‘Partijke fuotbalje?’
net earder publisearre