A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Kintsugi

troch: Sigrid Kingma

Ik sjoch dyn heale laits
en fiel de stien
dyn hert is net in lispuzel
dy’t ik efkes foar dy ynelkoar set

 

De teepot dy’t ik fan beppe krige
foel okkerdeis yn diggels
nei it lymjen miste ik
in hoekje by it ear
in bytsje as dyn hert

 

Ik wol dyn laits mear as sjen
dyn wille mear as hearre
ik wol dy
fiele litte lâns it ear
fan de teepot

 

Wat skansearre is
is net kapot
hat karakter krigen
en is mei in hoedene hân
en goede lym
sterker as ea.