A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

It pikehok

troch: Sigrid Kingma

By buorman yn it pikehok
dêr kenne se gjin rêst en frede
it is dêr altyd o sa drok
elk falt de oare yn ‘e rede

 

De hinnen lizze echt gjin aaien
want ja, de nêstkast is sa goar
wyfkes leare ek al kraaien
se ha de pik wer op mekoar

 

By it fuorjen wurdt der slein
fearren misse út de sturt
froulju fjochtsje sûnder ein
alle dagen hurd tsjin hurd

 

En as it dalik tsjuster is
dan gunt net ien in oar in plak
op ‘e stôk giet it gau mis
mei sáfolle ûnder ien dak

 

It is ûnder dy fearren kâld
al dy striid, is dat no winsklik?
Is dan dochs de pikewrâld
net ek in bytsje minsklik?

 

net earder publisearre