A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

it is oarloch

troch: Tryntsje van der Veer

net earlik is it

samar wol de iene

lân fan de oare hawwe

 

 

net leaf is it

samar wol de iene

de oare dea hawwe

 

 

sear docht it beide

winne sil gjinien

en ik ha in stien

 

 

yn myn mage

yn myn hert

sa moat it net

 

 

lit se prate

lit se harkje

lit se swije

 

 

wês wiis grutte minsken

hear nei ús winsken

gjin oarloch mar frijheid

 

 

waarmte om it hert

wille sûnder smert

leafde en respekt

 

 

it giet om earlik diele

it lân net ferniele

de tiid net fergrieme

 

 

kinne wy boartsje as bern

dan is neat ferlern