A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Húswurk

troch: Tsjits Peanstra

Alle jierren is ‘t itselde

sûnt ik op dy skoalle bin,

rint it wer tsjin ús fakânsje,

hat de learaar in min sin

en dan seit er, jimme moatte

hjoed noch mar in skriftlik ha,

nije wike is ’t fakânsje

en ik wol de sifers ha.

O menear, nee menear,

jou ús hjoed gjin skriftlik mear,

want it waar is fierste moai

om hjir yn ’e klas te sitten,

op sa’n skriftlik om te switten,

nee menear, o menear,

jou ús hjoed gjin skriftlik mear.

 

Nije wike mei de fytsen

en de tinte wer op reis,

nei de see en nei de bosken,

alle dagen ûnderweis,

mar dan komt ús Frânske juffrou

yn ‘e klasse en seit: Sa,

oare wike is ’t fakânsje,

jim kin moarn in proefwurk ha.

En wy sizze: O mefrou,

hoe krij’ wy dat húswurk ou,

want it waar is fierste moai

om deis yn ’e hûs te sitten,

op dat proefwurk om te switten,

nee mefrou, o mefrou,

hoe krij’ wy ús húswurk ou.

 

‘k Ha gjin oandacht mear by ’t learen,

‘k tink oan Skylge en Maastricht,

lekker fuort en sûnder soargen

en dy goare skoalle ticht.

Net ien proefwurk, repetysje,

mar fan elk soms wol twa

op ien dei. Jim kin begripe,

wy binn’ oan fakânsje ta.

O mefrou, o menear,

wannear binne wy oait klear,

want it waar is fierste moai

om noch langer thús te sitten,

wy woll’ no de boel ferjitte,

wy woll’ mei fakânsje, gau!

Ja menear, ja mefrou.