A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Hurdfytser

troch: Yttje Cnossen

Us pake Jan kocht lêstendeis

in nagelnije fyts.

Hy soe der wakker mei op reis

nei Ljouwert en Parys.

 

‘In proefrit is in goeie test, ’

sei pake Jan tsjin ús,

‘dy akku docht it superbest

en ik bin sa wer thús.’

 

Der stode pake as in spear

de holle op it stjoer.

Wy seagen him al hast net mear.

It slydjage der oer.

 

Mar yn ‘e bocht gong er om lyk

hy fleach er himsels foarby,

kaam hurd te lâne op ‘e dyk,

bleau lizzen dêr ’t er lei.

 

No sit er mei de foet omheech

achter it finsterrút.

De fyts stiet stikken yn ‘e steech

en komt der net wer út.

 

Dus komme wy mei in idee,

der giet ús neat te mâl.

Wy helje by ús neef Renee

de e-bakfyts fan stâl.

 

Dêr sit ús pake Jan no yn

de minsken wuifje blier.

Sa hat dy gipsfoet elkenien

in dizze buurt yn ’t spier!