A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Geskink

troch: Neeltje Bonnema

Somtiden, mar eins hiel faak
winskje ik sipressen op it sigerige bolwurk,
in katedraal mei gouden ljocht en
strakblauwe loften boppe âlde platanen.
Mar earder binne it seedampen
en stive pûsters út it westen wei
dy’t my huverje litte
yn klomsk selsbeklach.
Dan, as in geskink, in blinken
en aloan mear dagen mei Bennerloften
en kloften fûgels,
mei sêfte wyn út it suden wei.
Ik waarmje my oan ‘e sinne
op in terras yn ‘e Akadeemjestêd,
heevje it glês op wite petten
mei altyd itselde keatsgeswets.
Nei sa’n lichte dei,
jout it brûzjend bloed
him yn de neinacht stadich del
en fiel, der slûpt in kâlde dize oer de grûn.
út: Myn hert dat trillet my, 2003