A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

gazelle

troch: Anne Heegstra

klompfol geitesokkefuotten waarm

yn kanvfas fytstas stutsen wilens

heitebûsehannen traapje

Leechlânswei bylâns

 

gazelle sjongt it heechste lied

 

klompfol geitesokkefuotten dûnsje

útlitten laam by hikkedaam

laket hynstesturtestrik breedút

fan ear oant ear

 

gazelle sjongt it heechste lied

 

klompfol geitesokkefuotten hannen spraat

traapje joeljend foar de wyn

troch ’t fjild oer Koopmanspaad

ljip en ljurkje jubelje mei

 

gazelle sjongt it heechste lied

 

klompfol geitesokkefuotten dreame

tútsjes fan suertsjeferkearing Fokke

fetcoole gast op kekke

klompfol geitewollen sokken

 

gazelle sjongt it heechste lied