A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Fytse

troch: Jurjen van der Meer

Wat in drokte hjoed yn Boalsert,
it is twadde Pinksterdei.
Fytse lâns de alve stêden.
Geart en Gjalt dy dogge mei.

En dat dogg’ se op in tandem,
eefkes liend fan omke Sjoerd.
Hoech je net sa hurd te traapjen,
men soe sizze; dat komt goed.

Mar de mannen binn’ wat rûch en
de âld tandem net te djoer.
Dat by Harns brekt Geart syn traper
en by Frjentsjer Gjalt syn stjoer.

Fuort dat stjoer en fuort dy traper,
eefkes sleutelje en hop…
In gewoane fyts is makke.
Om syn beurten achterop.

Gjalt sil earst in eintsje fytse.
Geart sit hielendal rûngear.
Nei in lekke bân by Ljouwert,
springt by Snits in sadelfear.

Fuort dy bân en fuort dat sadel.
Mei in bytsje goede wil,
ha je sa in unicycle.
Dat ’s in fyts mei mar ien tsjil.

By inoarren op’e nekke,
hâlde se har evenwicht.
It fytske kreaket soms gefaarlik
en it trapet ek net licht.

Dat sa ride se troch Starum,
lokkich ha se foar de wyn.
Ja, it binne twa artysten,
se kinn’ sa it sirkus yn.

Jûns te foet werom yn Boalsert.
blommen by de tsjerketoer.
Dêr krijt omke Sjoerd de belle,
want dy hawwe se noch oer.