A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Freonen

troch: Jurjen van der Meer

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.
Nee, dat liket net sa min.
In leave freon kinst alles freegje,
do krijst by him altyd dyn sin.

 

In stoere freon sil dy beskermje,
want hy is wier foar nimmen bang.
En sit dy freon fol lytse grapkes,
dan laitsje jim faak dagen lang.

 

In rike freon sil dy ferwenne,
in lange freon kin oeral by.
En hast in kear gjin nocht oan húswurk,
dan past in tûke freon by dy.

 

In stille freon silst net faak hearre,
in drokke freon hearst elke dei.
En is dyn freon hiel gau tefreden,
dan meitsje jim net folle mei…

 

Mar it bêste binne échte freonen.
Dy freegje neat mar jouwe altyd.
Dy binn’ der ast se nedich haste…
In echte freon wolst noait wer kwyt.

 

net earder publisearre