A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Fakkefulle

troch: Elske

Ik bin in feestbeest en ik hâld
fan lekker swinge yn ‘e stêd.
Myn bûsjild is dus net genôch
fan jild ha ‘k swier ferlet.

Elke moandei en freedtejûn
kinst my no yn de super fine.
Ik sit op knibbels oer de grûn
en set it guod yn rjochte rigen.

Kola, koekjes, rys en moal
alles set ik kreas te plak.
Spegelje, sa neamt men soks
ja, fakkefulle is no myn fak.

Ik haw wol wille yn dy winkel
want Klaas en Sytse dogge it ek.
Kin we moai oer it wykein prate
en mei de sjef ha wy de gek.

Allinnich dat rare superjaske
stiet my net mar it is ferplicht.
Ik hâld fan swart en heavymetal
dus dat oranje is gjin gesicht.

Mar it slimste binn’ de klanten
dy froulju mei dat grize hier.
Se seure en neat kinn’ se fine
en ferjitte wêr’t de Andy stie.

Alles skuorre se fan it plak,
neat stiet mear sa’t it stie.
Leafst woe ‘k mei myn maten wurkje
yn in winkel dy’t gjin klanten hie.

Mar it moaiste fyn ik no ús mem
mei har kin ‘k skriuwe en lêze,
want de keamer fan in fakkefuller
mei fan har in binde wêze!