A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Fakânsje yn it bûtenlân

troch: Berber Spliethoff

Op myn luchtbêd sjoch ik him kommen.
Dûnkere eagen, kroljend hier.
Krêftich swimt er nei my ta.
Ik doch krekt as ynteressearret er my gjin sier.

‘What’s your name
and where are you from?’
Gááp……..wat orgineel.
Leaflik laitsje ik werom.

‘I’m from Friesland’, sis ik swoel.
Weagen triuwe ús hinne en wer.
‘O Friesland’, knikt er,
‘Friesland, yes I like it there.’

Ik sjoch him ferheard oan.
Hy, yn Fryslân, dy hiele reis?
Hy knikt wakker mei syn holle:
‘Yes, yes, Friesland, very nice.’

‘But,’ seit er, ‘I like it here better.’
En wol ik witte werom?
Syn hannen gripe ûnder wetter.
Mei ien skreau leit myn luchtbêd om.

Dus dames,
Wêr’t jim ek driuwe op jim luchtbêd,
ek al binne de jonges noch sa fanatyk.
Wit dan ien ding wis:
Jonges binne oer de hiele wrâld gelyk.

út: FeRsefariaasje, 2007