A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

En wa bisto?

troch: Tjitske Sijtsma

Hast’ dat ek wol ris?
Do stiest foar de spegel,
se sjocht dy oan, freegjend
‘En wa bisto?’

Is sy deselde as my, of
bin ik deselde as har?
Ik sjoch har oan, ynkringend
‘En wa bisto?’

Bin ik dejinge dy’t sy wie,
of is sy dejinge dy’t ik wêze sil?
Se sjocht my oan, geheimsinnich
‘En wa bisto?’

Wat docht sy as ik fuort bin? En
wat soe ik dwaan as sy sa fuortrûn?
Wy sjogge elkoar oan, glimkjend
En wa bin ik?

Út: Hjir 2005
Winnend fers Junior Rely