A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

eigen gedicht

troch: Elske Kampen

hjir stean ik yn it felle ljocht
in frjemde dichter
hat foar my betocht
wat ik hjir sizze kin

mar mient hy it goed
as wie ’t in freon
hie hy myn byld foar eagen
wylst er syn wurden skreau

binn’ wy foar even ien
yn swarte letters op papier
syn wurd, myn stim
en is foar my syn wierheid wier

ik jou mysels út hannen
yn de bylden fan in oar
as ik dan fal, wa krijt my op
wat bliuwt der fan my oer

meskyn dat ik ynienen
hiel wat oars betink en sis
dan wat der stie sa swart op wyt
op slach myn eigen wurden wit

hjir yn dit ljocht de klanken fyn
foar in eigen nij begjin
en kom mei in gedicht
dat allinnich ik betinke kin

der wie ris
ik wie der ris
ik bin der
hjir no
yn dit ljocht

ik