A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Dreamleafde

troch: ytsje hettinga

yn ‘e winkelstrjitte
krûpst my oan
noas tsjin noas
each yn each
hân yn hân
sweve wy
op in eilân
yn de minskesee

de mannichte makket in hage
wy sjogge fage gesichten
hannen klappe
mûlen sjonge earst sêft
dan in jûchheien

wy ferjitte it frijen
sûnder ús wollen
tille se ús boppe harren hollen
alle feinten en fammen
roppe ús nammen

do bist de kening
ik dyn keninginne
it feest kin begjinne
fan alle kanten roppe se
kom kom

as in fearke licht
draai ik my om

hommels skynt de sinne
my yn ’t gesicht
myn dreamde leafde
wurdt wei yn in gedicht